Prána 5

Autopatická lahvička
Návod  - příprava z prány, bezkontaktní podání do čaker

Pečlivě přečtěte dříve, než přistoupíte ke zhotovení preparátu.
 
Nikdy nevyjímejte lahvičku z plastového obalu před zahájením přípravy preparátu. Přípravu obvykle provádí osoba, které se působení týká, není to však podmínkou.
 
Účel: „Lahvička“ je určena k postupnému průtokovému vírovému naředění jemné informace, obsažené v sedmé čakře. Produkt ředění je užit výhradně stejnou osobou, z níž vložená informace pochází.
 
Filosofie: Na základě rezonance působí produkt vysokého ředění na jemnohmotný (z materialistického hlediska nehmotný) organizační systém v člověku, nazývaný též "vitální síla", "čchi" anebo "prána", který tak může postupně zlepšovat svou funkci.
 
Potřeby:
„Autopatická lahvička“ zhotovená z borokřemičitého skla.
Poradcem či literaturou o autopatii doporučený počet litrů obyčejné stolní pramenité balené vody bez vyššího obsahu minerálů, bez přísad a bez kysličníku uhličitého (bublinek) nebo čisté destilované vody anebo filtrované vody, nebo čisté vody z přírodního zdroje

Postup:

 1. Dvě hodiny před přípravou netelefonujeme mobilem, nesmí být žádná kosmetika na obličeji. Ať už zhotovujeme preparát pro sebe nebo pro jiného, vždy máme ještě před zahájením přípravy uvázán přes nos a ústa přeložený šátek nebo roušku. Nesmí být přítomna žádná další osoba.
 2. Lahvičku rozbalíme a naplníme kulový prostor na jejím spodku asi z 1/3 vodou, určenou k ředění. Nedotýkáme se vnitřního povrchu nálevky.
 3. Lahvičku  držíme hned pod nálevkou, s kuličkou s vodou nad vrškem  hlavy,  zhruba v ose páteře, zhruba uprostřed, tak, aby tato kulatá vírová komora byla přibližně 15 - 25 cm nad hlavou. Lahvička může být poněkud skloněna, aby z ní nevytékala                 voda. Ruka s lahvičkou je mírně pokrčena.  Nic nemusíme měřit, vše jen odhadem a přibližně. V této úrovni máme  sedmou čakru, která není bodem, ale zaujímá určitý prostor.
 4. Zpočátku s lahvičkou mírně zakroužíme a pohneme nahoru a dolů, pak držíme v klidu přibližně uprostřed, přibližně dvě minuty.
 5. Naléváme  do lahvičky, která stojí na okraji umyvadla nebo ji držíme v ruce, množství vody, doporučené literaturou (dle vitality)  nebo poradcem. Voda z lahvičky odtéká do umyvadla. Nejlepší je (nikoliv nutné), když se v nálevce vytváří hladinka. Přelití nálevky není na škodu.  Lijeme z výše cca 5 cm.
 6. Po ukončení ředění pozdvihneme lahvičku se zbytkem vody, mírně skloněnou dozadu, aby z ní voda nevytékala,  zpět nad hlavu, do oblasti 7. čakry, kde už byla, a necháme tam cca jednu minutu, je možné s ní lehce pohybovat nahoru a dolů. b) Pak konec odpadní trubičky, namířené proti sobě, přiblížíme do vzdálenosti 1 – 2 cm od kůže, doprostřed, mezi obočí, ale nedotkneme se, mírně můžeme v tomto prostoru pohybovat, držet cca 15 - 30 vt. c) Poté přidržíme na stejnou dobu ve stejné vzdálenosti od hrdelní čakry („ohryzek“, prostředek hrdla), pak srdeční  (uprostřed mezi prsy), pak solar plexus (2 cm nad pupkem), pak sexuální čakry (proti pohlaví). Poté  přidržíme skloněnou lahvičku (vodu v ní) v prostoru mezi nohama v ose těla blízko rozkroku, kde je 1. čakra, směřující dolů. Následně znovu podržíme lahvičku před každou čakrou vzestupně až po 6. čakru. Tím je aplikace ukončena. Čakry jsou prostorové útvary, vystupující ven z těla,  jejich prostor  není přesně vymezen. Při opakovaném používání je vhodné použít bod a) jen na začátku (aplikace zde začíná a končí v 7. čakře), a při dalších přípravách preparátu jej již vypustit, takže aplikace pak začíná i končí 6. čakrou.
 7. Pro případné další použití lahvičku uložíme zpět do plastového sáčku, jehož ústí již neuzavřeme a do krabice, kterou zavřeme a uložíme.
 8. Sejmeme roušku, zakrývající náš nos a ústa.
 9. Lahvička v žádném případě nesmí být použita později pro jinou osobu. Došlo by ke smíšení jemnohmotných vibrací dvou osob a preparát by ztratil účinnost. Z přípravy homeopatických prostředků je známo, že existuje „paměť skla“, schopná uchovat jemnohmotnou informaci, byť bylo zbaveno předchozí tekutiny. Pro další osobu musí být použita vždy nová lahvička.
 10. Při opakovaném autopatickém působení musí být vyměněna lahvička za novou nejpozději po uplynutí tří měsíců od jejího prvního použití, jinak dochází vlivem „paměti skla“ ke ztrátě účinku.
 11. Po ukončení používání lahvičky ji dál nepřechováváme, ale odložíme ji do tříděného odpadu.
 12. Z jednoho litru vody vzniká ředění 40 C.
 13. Takto vyrobený a užitý preparát může postupně ladit činnost jemnohmotného organizačního systému po delší dobu, a to i při jednorázovém užití.
 14. Je někdy přínosné, nikoliv však nutné, využívat rad zasvěceného poradce. Vývoj po užití preparátu nemusí být jednoduchý a je individuální v závislosti na vnitřním skrytém (karmickém) stavu jedince. Je možné čerpat inspiraci z knih J. Čehovského, pojednávajících podrobně o metodě autopatie, zkušenostech s ní a o její filosofii.

15) Působení takto zhotoveného preparátu není náhrada lékařské péče. Může být použito i jako doplňková metoda.

Zde jsou dvě upravující informace plynoucí z nových zkušeností.

 1. Použití roušky je nezbytné
 2. Informujeme vždy sedmou čakru, pak klesáme k první a při vzestupném infomování vždy končíme na 6. čakře.  

Le.