Petice

PETICE za dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.

My, níže podepsaní, vyzýváme poslance, senátory a vládu České republiky, aby do právního řádu ČR zajistili přijetí zákonného či podzákonného právního předpisu, který by ustanovil dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.

Odůvodnění petice

I.

Očkování proti příušnicím je očkování proti dříve zcela běžné dětské nemoci, která nikdy nepatřila mezi žádné „metly lidstva“ a která má u malých dětí nejmírnější a nejpříznivější průběh. Je to právě současný způsob očkování proti příušnicím, který vytváří očkovaným dětem větší zdravotní riziko, než který toto očkování samo řeší. Efekt očkování totiž příliš rychle vyprchává (1). V důsledku toho se pouze posouvá výskyt příušnic do vyšších věkových skupin (10-35 let), ve kterých toto onemocnění představuje větší zdravotní riziko a je objektivně nebezpečnější (2). Příušnice jsou obávané zejména u dospívajících chlapců a mladých mužů, a to pro riziko virového zánětu varlat s možným následkem neplodnosti.

Očkování proti zarděnkám je očkování proti běžné dětské nemoci, která je nebezpečná pouze pro matky v těhotenství, a to kvůli možnému ohrožení vyvíjejícího se plodu (3). Takové případy byly navíc i v době rozšíření zarděnek před érou očkování jen velice vzácné. Očkování proti zarděnkám je užitečné pouze pro ženy, a to až ve věku 17-35 let. Dětem v ČR je dnes aplikováno nerozumně brzy, a to již do 2 let věku. Ve velkém % případů proto stihne ochranný účinek předčasně podaného očkování proti zarděnkám úspěšně vyprchat (4), a to ještě dříve, než může být těhotným ženám vůbec k užitku. Ochranný účinek očkování proti zarděnkám (MMR vakcínami) nebyl navíc nikdy vědecky prokázán a jedná se pouze o hypotézu (5).

Očkování proti spalničkám je očkování proti běžné dětské nemoci, která také nepatřila mezi „metly lidstva“. V době před očkováním spalničky nikdy nebyly všeobecně obávaným onemocněním. Úmrtnost na spalničky dramaticky poklesla a byla v ČR velmi nízká již před zahájením očkování v roce 1969 (6). Spalničky mohou vzácně ohrozit vážným průběhem a některými komplikacemi především velmi malé děti do 1-2 let věku.

Je nespornou medicínskou skutečností, že mít účinnou ochranu proti spalničkám potřebují ty úplně nejmenší děti, účinnou ochranu proti příušnicím hlavně chlapci a mladí muži a účinnou ochranu proti zarděnkám až ženy v období těhotenství. Jedná se o věkově zcela odlišné skupiny osob. Tato skutečnost by měla mít v každém rozumně řízeném systému ochrany veřejného zdraví zcela zásadní význam, a to pro nalezení a přijetí optimálních očkovacích schémat proti každému z těchto tří onemocnění samostatně.

II.

Používání tzv. MMR vakcín (Measles, Mumps, Rubella), tedy živých vícesložkových vakcín proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, má nevyhnutelný důsledek. Používání MMR vakcín jednoznačně brání použít optimální schéma očkování pro každé onemocnění jednotlivě. Zlepšit schéma očkování proti jednomu onemocnění znamená pravidelně zhoršit schéma očkování proti onemocnění jinému (7). Důsledky těchto neoptimálních protichůdně-kompromisních schémat můžeme již mnoho let pozorovat také v ČR. Jsou to mj. již zcela pravidelné epidemie (outbreaky) příušnic mezi mladými očkovanými lidmi (8). Kvůli potřebě očkovat proti spalničkám již velmi brzy, je bohužel příliš brzy očkováno proti příušnicím a zarděnkám. Samotné složení MMR vakcín je tedy příčinou, která brání dosáhnout optimální ochrany populace z pohledu medicíny. Zákonné vynucování spotřeby MMR vakcín na občanech ČR a na jejich dětech prokazatelně představuje vynucování neoptimální zdravotní péče a spotřeby neoptimálních léčivých přípravků. Jedná se o vynucování zdravotní péče zatížené vyšším rizikem předčasných epidemií a outbreaků infekčních onemocnění u očkovaných osob, a to v důsledku předčasného vyprchání ochranného účinku očkování. 

III.

Celý problém vzniká tím, že z důvodů, které nebyly nikdy veřejně objasněny, se orgány ochrany veřejného zdraví nepokusily na našem trhu a pro naše děti zajistit trvalou dostupnost tzv. monovalentních vakcín. Především samostatné vakcíny proti spalničkám a vakcíny proti příušnicím a zarděnkám. Připustily naopak odstranění těch monovalentních vakcín, které na našem trhu dříve úspěšně uvedeny byly (např. vakcíny Pavivac, Mopavac), a to bez náhrady. Orgány ochrany veřejného zdraví ČR se proto svou nečinností spolupodílí na neoptimálním stavu ochrany veřejného zdraví a účastní se protežování spotřeby MMR vakcín na úkor legitimních zdravotních zájmů všech očkovaných dětí a celé populace. 

Závěrem

My, níže podepsaní, považujeme za nelegitimní a protiústavní, aby stát nařizoval rodičům a jejich dětem povinně se podrobit zdravotní péči, která představuje neoptimální, nedokonalou a sníženým způsobem účinnou prevenci infekčních onemocnění. Ta je navíc pro očkované děti zatížena zdravotním rizikem outbreaků ve zvýšeně rizikovém věku, kdy některé infekční nemoci mají těžší průběh a více závažných zdravotních komplikací. Stát může nařídit a může vynucovat povinné očkování pouze tehdy, pokud nejprve učinil vše pro to, aby zpřístupnil optimální způsob očkování z pohledu medicíny a aktuálního vědeckého poznání. Politické upřednostňování MMR vakcín z důvodů jejich ekonomické výhodnosti, je ve svém důsledku aktem odepření optimální ochrany veřejného zdraví a úmyslným poškozováním práv a legitimních zájmů občanů ČR. Rodiče dnes mohou na své náklady zajistit svým dětem lepší a kvalitnější očkovací schémata pomocí monovalentních vakcín dostupných v sousedních zemích (9, 10). Za této situace nesmí ČR svými právními předpisy vynucovat zjevně neoptimální očkovací schémata odvozená od vlastností MMR vakcín, které protežují na trhu její orgány ochrany veřejného zdraví. Taková zdravotní politika státu činí prokazatelně lepší zdravotní péči na území ČR péčí nezákonnou, což je naprosto absurdní. V takové situaci musí být zachován princip dobrovolnosti a svobodné volby rodičů k podstoupení neoptimální vnitrostátní zdravotní péče u jejich dětí. Na vlastní dobrovolnosti očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám poté prokazatelně není vůbec nic celospolečensky a medicínsky závadného. Vždyť z počtu 31 zemí Evropy, jsou tato tři očkování povinná a spotřeba MMR vakcín je vynucována již pouhými 9 státy (11). Z těchto devíti států přitom nepatří ani jeden jediný mezi vyspělé demokratické státy západní Evropy s kvalitními systémy zdravotní péče.

Na tomto základě žádáme poslance, senátory a vládu ČR, aby vyhověli požadavku této petice.

Petiční výbor:
Jméno, adresa
Jméno, adresa
Jméno, adresa

Zdroje, odkazy a přílohy

Právní předpisy EU umožňují všem občanům čerpat zdravotní služby v libovolném členském státě Unie podle pravidel daného státu. Rodiče z České republiky tak mohou požadovat například po dětských lékařích ve Spolkové republice Německo očkování svých dětí, a to vakcínami uvedenými na trh v SRN, které na trhu v ČR nejsou registrovány.

Očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám mají jako povinné pouze tyto státy: Bulharsko, Rumunsko, Lotyško, ČR, SR, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko.