Na vědomí - dopis zaslaný Radě ČT a řediteli ČT

Vážení členové Rady ČT,

letos v červenci mi bude 74 let a mám tři vnučky.
Jelikož mám zájem o jejich zdraví snažím sedlouhodobě sledovat dostupné informace k problematice očkování.
Vzhledem k tomu jsem velmi uvítal počin ČT-odvysílání pořadu NEDEJ SE + "UTAJENÁ DATA".
Tento pořad patří právem do náplně veřejnoprávnítelevize, jelikož prvně byly zveřejněny informace O RIZICÍCH A NEŽÁDOUCÍCHÚČINCÍCH OČKOVÁNÍ, které media hlavního proudu nezveřejňují.

Do této doby zainteresované zájmové skupiny(Česká vakcinologickáspolečnost, Národní imunizační komise, atp.) využívaly výhodu schopnostipoužívat odborný jazyk k tomu, aby z pozice „hlavpomazaných“ nevybíravě smetli každý nevyhovující argument ze stolus poukazem na jeho nízkou odbornou úroveň.  Stát ani tyto„odborné skupiny“ pak s oponenty nediskutují, nýbrž jimvyhrožují a přikazují, což logicky vyvolává odpor.
Podle mého názoru vakcinolog má zájem (ekonomický, profesní –pořadí lze libovolně zaměnit) na tom, aby se očkovalo, a bude mít protologickou tendenci rizika očkování (vědomě či nevědomě) bagatelizovat.

Ti, kdo sedí na správných místechv medicínském provozu, mohou hrát na klávesnici strachů svých bližníchvšelijaké melodie, pro něž dostávají noty od politicky mocných! Vytvářenístrachu je vůbec tím nejmocnějším mocenským nástrojem, který vede lidik tomu, že dělají něco, co je proti jejich vlastním zájmům. A stracho zdraví a o život stojí přirozeně na prvním místě, se strachemo hospodářskou existenci v těsném závěsu.
Tento stav je obzvláště žalostný v případě,že se jedná o aplikaci látek s málo pochopeným dlouhodobým účinkem veškeré nevinné dětské populaci a bezbranným seniorům v domovech důchodců.

Současný občan ČR se tak  stává obětí vrcholné manipulace,přivedené  k dokonalosti proto, aby se stal nevědomým a utopil se v oceánutmy nevědomosti a stal se lehce manipulovatelný podle potřeb (ne) mocnýchsoučasného světa, zejména lobby farmaceutických firem.
Z hlediska vývoje se občan ČR již dostal do dobypřed vydáním Tolerančního patentu (1781), kterým Josef II. přiznal nekatolíkůmzákladní lidská práva a občanské svobody.

Vítám pořad "Utajená data" jako první krok k zahájeníveřejné odborné diskuse, aby celá odborná veřejnost i voliči měli možnost sesvobodně vyjádřit. Tedy i ti, kterým je zatím tato možnost Hlavním hygienikem upírána.

Vyzývám proto i Radu ČT, aby podpořila spuštěníobjektivní  veřejné diskuse k tématu očkování dětí a seniorů, k přípravěkoncepcí ke zlepšování jejich zdraví, aby posléze bylo známo, kam spěje vývoj aproč, s přihlédnutím ke zkušenostem v zahraničí, včetně odškodnění zanežádoucí účinkyvakcín.                                       

V zemích, kde je ochrana lidských práv a respekt ke svobodě aautonomii jednotlivce na nejvyšší úrovni (Rakousko, Německo, Španělsko,Nizozemsko, Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Norsko, Lucembursko, Portugalsko, Švédsko,Velká Británie, Kanada), není stanovena žádná zákonná očkovací povinnost. Z 31států Evropy je ve 25 státech očkovánínepovinné.  

K zahájení veřejné odborné diskuse může posloužit mimo jiné kniha Prof. RNDr.AnnyStrunecké, DrSc "OČKOVÁNÍ - OTÁZKY AODPOVĚDI K PROJEDNÁVANÉ NOVELE Zákona č. 258/2000 Sb. z pohledubiomedicíny". Můžeme ji považovat za metodiku jak chránitnevinné děti i voliče. Příručka byla vypracována zdarma. Může pomáhat poslancůma senátorům při jejich práci. Stát by tak mohl ušetřit za poradce. K veřejnédiskusi je možno  také použít Analýzu „Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama“ ,vypracovanou Ligou lidských práv v roce 2012. Analýzaodhaluje netransparentní rozhodování a střety zájmů při rozhodování o otázkáchveřejného zdraví a problémy související s propagací léčiv, zejménavakcín.  Volba konzumentů zdravotní péče v České republice neníovlivňována jen doporučením zdravotníků, ale výrazn&y acute;m způsobem téžfarmaceutickým průmyslem. Úplné znění analýzy je zde http://llp.cz/publikace/vliv-farmaceutickych-spolecnosti-ockovani-a-reklama

Žádám, aby Rada ČT vyzvala vedení veřejnoprávní ČTk pokračování veřejné diskuse k problematice očkování v ČR i v dalšíchpořadech. Tím by bylo možné postupně odstranit velký dluh ve zprostředkováníobjektivních  informací o současných  lékařských výzkumechnežádoucích účinků a rizicích očkování ve světě.

Děkuji Vám předem za vyhovění mé žádosti.
VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM !
přeje Ing. Rudolf Vondřich
T: 602 711 005